เรียน Online หรือเรียน On Room ดีกว่ากัน ????

9 ธันวาคม 2020 | การศึกษา

Group of Asian elementary school students wearing hygienic mask to prevent the outbreak of Covid 19 while back to school reopen their school.

โลกแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้มีมากมาย หลากหลายช่องทาง บวกกับวิวัฒนาการทางสังคมที่มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนั้น ซึ่งหากจะให้วิเคราะห์จากปัจจุบันสถานการณ์ล่าสุดที่ใครต่างก็ต้องหยิบยกให้เป็นอันดับหนึ่งของเรื่องราวที่มีผลกระทบอันรุนแรงต่อสถานการณ์สังคมบ้านเมือง ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักโรคระบาดใหม่นี้ที่ชื่อว่า โควิด -2019  โรคที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกและถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตและรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์หรือผลกระทบจาก Social Distancing ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้กระทั่งด้านการเรียนการสอนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านระบบการศึกษาอยู่ไม่น้อย  เช่น การเรียนระบบห้องเรียนแบบ on room เดิม ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น การเรียนออนไลน์ แทรกเข้าไปในระบบการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อไม่นานมานี้เราต่างได้เห็นแนวทางการจัดการกับระบบการศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนัก ทำให้โรงเรียนในระดับต่าง ๆ เริ่มหยุดการเรียนการสอน โดยเฉพาะระดับมัธยมที่มีการประกาศให้มีหารหยุดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ ทำให้ระบบการเรียนการสอนนั้นเปลี่ยนไป จนได้มีแนวทางการศึกษาระบบใหม่คือการเรียนออนไลน์ นั่นหมายความว่า ในระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นจัดทำขึ้นเพื่อรองรับกับกลุ่มที่มีความพร้อมโดยตรง นอกเหนือจากนั้นคือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือจัดการระบบการเรียนในลักษณะนี้ได้ ทำให้การเรียนออนไลน์ในลักษณะนี้ค่อนข้างเข้าถึงตัวผู้เรียนค่อนข้างน้อยต่างจากการเรียน on room หรือการเรียนในห้องเรียนนั้น  แต่การเรียนออนไลน์ก็ถือว่าเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ที่ถือว่ามีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลง และสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง จากเดิมที่ไม่เคยตื่นตัวเลยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็ต่างพากันตื่นตัวขวนขวายเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ตนเองหรือสังคมนั้น ๆ

ถึงแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากต่อระบบการเรียนการสอนแต่หากขาดการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคจากสิ่งเหล่านั้นก็ล้วนไม่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ในระยะยาวหรือวงกว้าง กล่าวคือ การเรียนออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่ดีก็จริง แต่ผลเสียก็มีอยู่เช่นกัน เพราะยังตอบโจทย์ในเรื่องของการสื่อสารได้น้อย เหมือนลักษณะการสื่อสารแบบ one-way communication  ซึ่งอาจจะเข้าถึงตัวผู้เรียนหรือไม่สามารถประเมินถึงคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ หากจะกล่าวว่ารูปแบบใดที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนของสังคมไทยในตอนนี้ได้ดีที่สุดก็คงต้องวิเคราะห์และออกแบบการเรียนที่สามารถเข้าถึง และประเมินตัวผู้เรียนได้อย่างแท้จริง เช่น การเรียนออนไลน์ก่อนเข้าเรียนจริงในห้อง หรือที่เรียกว่า Pre-Learning เป็นช่องทางปูพื้นฐานให้เด็กก่อนลงมือปฏิบัติจริง ก็สามารถช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาการสอนได้ กระชับเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะนี้หากสามารถบูรณาการการเรียน on room กับการเรียนออนไลน์เข้าด้วยกันได้ ก็จะสามารถสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

บทความโดย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook