รายละเอียด

รายได้จากค่าโฆษณา ธค.2563
100 บาท เป็น
บริจาคองค์กร…. 80 บาท
ค่าบริหารจัดการเว็บ 20 บาท